day : 21/12/2021 2 results

2021 Heritage Day Basks in UNPRECEDENTED Compliments

After long months of silence due to the Covid-19 pandemic, Toronto’s Armenian Community Centre came alive on Nov. 27-28 when the annual Heritage Day (Dohmig Or) returned in triumph. This year the diaspora communities honored were the Armenians of the Holy Land and of Jordan. In the past three decades, the A.R. S Toronto “Roubina” chapter ...

ՀՕՄի Թորոնթոյի Մասնաճիւղի Տոհմիկ Օր՝ Նուիրուած Սուրբ Երկրի եւ Յորդանանի Հայ Գաղութներուն

Զեփիւռ Տորնա Երկար ամիսներէ ի վեր համայն մարդկութեան կեանքը յեղաշրջող համաճարակի պատճառաւ լռութեան մատնուած Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը վերակենդանացաւ Շաբաթ՝ Նոյեմբեր 27-ին: Արդարեւ արտասովոր ...