day : 25/04/2022 2 results

Հայոց Ցեղասպանութեան 107-ամեակի Ոգեկոչումը Օթթաուայի Մէջ

Գանատահայ երիտասարդներ բողոքի ցոյցի ընթացքին «Հորիզոն»,- 24 Ապրիլ 2022-ին, Օթթաուայի մէջ Գանատահայութիւնը անգամ մը եւս յիշատակեց Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցը։ Ոգեկոչման իրենց մասնակցութի...

Toronto-Armenian Community Commemorates the 107th Anniversary of The Armenian Genocide in The Midst of the Ongoing Crisis in Artsakh

Dignitaries, guests and supporters at the commemoration event Toronto –The Toronto-Armenian community gathered at the St. Mary Armenian Apostolic Church on Saturday, April 23 to commemorate the 107th anniversary of the Armenia Genocide. The event was attended by representatives from all levels of government ...