day : 26/08/2022 1 result

Թորոնթոհայ երեսփոխան Արիս Պապիկեան այ­ցե­լեց «Ա­զատ օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ ­Յու­նաս­տան գտնո­ւող նահանգային խորհրդարանի անդամ՝ թորոնթոհայ Արիս ­Պա­պի­կեան, 26 Յուլիսին այ­ցե­լեց «Ա­զատ օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը: Պապիկեանին մեծ մայ­ր...