day : 30/09/2022 2 results

It’s been an honour to serve the community

Karin Saghdejian Deragopian In October 2005, a group of media enthusiasts in Toronto came together and, with the full support of the Armenian Community Centre of Toronto (ACC Toronto), embarked on a journey: publishing a bilingual, financially self-sufficient community-wide newspaper. Their primary motivation was to fill a gap that the ...

Շնորհակալութիւն, սիրելի ընթերցող. բարի երթ, «Թորոնթոհայ»

Կարին Սաղտըճեան-Տէր Յակոբեան Սիրելի ընթերցող, Ասկէ ուղիղ 17 տարի առաջ, երբ խումբ մը ընկերներով եւ Հայ կեդրոնի հովանաւորութեամբ նախաձեռնեցինք «Թորոնթոհայ»-ի հրատարակութիւնը, մեր մղիչ ուժն ...