day : 06/10/2022 1 result

Արիս Պապիկեան կը շնորհաւորէ Քէպէքի երեք նորընտիր հայ երեսփոխանները

Նահանգային խորհրդարանի անդամ՝ թորոնթոհայ Արիս ­Պա­պի­կեան (Սքարպորօ-Էյճինքորթ) Քէպէքահայ երեք նորընտիր հայ երեսփոխաններուն շնորհաւորագիր մը յղած է: Քէպէքի Հայ դատի յանձնախումբի զօրակց...