day : 05/01/2023 1 result

«Ծառ». Զահրատ | ‘Tree’ by Zahrad

Ծառ Զահրատ (Զարէհ Եալտըզճեան) Այդքան պերճանք — այդքան պչրանք — այդքան լոյսՉեն բաւերԾածկել արիւնը որ շիթ շիթ կը կաթիՃիւղերէդԱյդքան աւիշ — այդքան տերեւ — այդքան ցօղՉեն բաւերՈր հաւատա...