day : 03/03/2023 3 results

«Սփիւռքը ազգին եւ հայ ինքնութեան անբաժան մասնիկն է, եւ ան պէտք է սնանի եւ զարգանայ». Ռազմիկ Փանոսեան

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքի տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեան կ'ամփոփէ իր տնօրինութեան տասը տարիներու գործունէութիւնը եւ կը ներկայացնէ նոր ծրագիրի հիմնական ...

Obituary: Hagop ‘Jack’ Ashdjian (1929-2023)

The Toronto Armenian community sadly lost one of its long-standing members on Feb. 2, 2023. Hagop “Jack” Ashdjian was born in 1929 in Beirut, Lebanon, to genocide survivors Asadour Ashdjian and Takouhy (née Torahanian). He became an accomplished auto mechanic and served the Beirut Armenian community through the civil unrest of the late ...

The General Secretary of the Canadian Council of Churches visits Holy Trinity

On March 2, 2023, Pastor Peter Noteboom, the General Secretary of the Canadian Council of Churches, visited the Holy Trinity Armenian Church. According to a statement published by the press office of the Holy Trinity Church, Pastor Noteboom and Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Holy Apostolic Church Canadian Diocese, ...