day : 22/03/2023 2 results

Are you an Armenian actor in the GTA? Auditions for new film to be held in Toronto!

Auditions for Arshile Egoyan's "Before They Joined Us" are to be held at the Armenian Youth Centre of Toronto in April Are you an aspiring actor looking for your big break? Do you want to be a part of a unique and engaging short film project? Look no further than "Before They Joined Us," a short film directed by Arshile Egoyan. "Before They ...

«Գանատայի մէջ հայկական ինքնութիւնը ինչպէ՞ս կը սահմանուի» առցանց զեկոյց

Կիրակի, 26 մարտին տեղի պիտի ունենայ «Գանատայի մէջ հայկական ինքնութիւնը ինչպէ՞ս կը սահմանուի» խորագրով առցանց զեկոյցը, կազմակերպութեամբ` Մոնթրէալի պոլսահայ միութեան Մէկ մշակութային յանձնա...