day : 13/06/2023 3 results

Learning, networking, personal growth: ARS ICE hosts seminar in Toronto

On the morning of May 27, 2023, the Armenian Relief Society (ARS) Inspire+Connect+Empower committee (ARS ICE committee) hosted a captivating seminar that united over 50 women from the Toronto Armenian community. The event aimed to provide an empowering morning filled with learning, networking, and personal growth. Alik Farra, co-chair of the ...

Exploring the fascinating journey of brain development: ARS hosts “The brain story”

By Dr. Ani Hasserjian On Friday, May 12, 2023, Valerie D’Pavia delivered a captivating lecture titled “The brain story" at the Armenian Community Centre of Toronto. Organized by the Armenian Relief Society (ARS) Toronto Roubina chapter's educational committee, the event aimed to shed light on the intricate process of brain development and ...

Արամ Ա․-ի ի պատիւ ճաշկերոյթին շարք մը թորոնթոհայեր շքանշաններու արժանացան

Շաբաթ, 10 յունիս 2023-ի երեկոյեան, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ պաշտօնական ճաշկերոյթ մը՝ ի պատիւ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին։ Ըստ Ազգային առաջնորդարանի հրապարակած հաղո...