day : 27/06/2023 2 results

Օլիվիա Չաուը Թորոնթոյի միաւորումէն ետք քաղաքի առաջին կին քաղաքապետն է

Օլիվիա Չաուը յաղթեց 26 յունիսի քաղաքապետարանի միջանկեալ ընտրութիւններուն՝ դառնալով միաւորուած Թորոնթոյի առաջին կին եւ առաջին տեսանելի փոքրամասնութենէ ընտրուած քաղաքապետը: Վաթսունվեց-ամ...

Letter to the editor: Thank you for the meaningful tribute

Dear Editor, I want to share my experience attending the remarkable celebration of the 100th anniversary of the arrival of the first group of the Georgetown Boys to Cedarvale Farm, now known as Cedarvale Park, in Georgetown, Ontario. The event was a poignant reminder of the enduring legacy of these brave individuals. My day began at the ...