day : 31/07/2023 1 result

Քսանվեցամեայ Թորոնթոյի Հայ կեդրոնի տարեկան եռօրեայ Ամառնային փառատօնը

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան 7-8 եւ 9 յուլիս-ին, Թորոնթոյի մէջ տեղի ունեցաւ Հայ կեդրոնի տարեկան Ամառնային փառատօնը (ACC Summerfest) եւ Հայ կեդրոնի տարածքը դարձեալ ճոխացաւ ամրան փառատօնի երջանկաբեր ...