day : 14/11/2023 1 result

Երիտասարդ հայ արուեստագէտներու բացառիկ ելոյթը «Աղա Խան»-ի մէջ

Յարութիւն Դերձակեան Քաղաքիս քաջածանօթ երեք արժանաւոր հայ երիտասարդ արուեստագէտներ հանդէս եկան կիրակի, 5 նոյեմբեր 2023-ին, յետմիջօրէին ժամը 2-ին, Թորոնթոյի «Աղա Խան» թանգարանի գեղեցիկ սրահին ...