The Armenian National Committee of Toronto Will Hold a Virtual Town Hall with John Tory, Mayor of Toronto, On April 15


The Armenian National Committee of Toronto will hold a virtual town hall with John Tory, Mayor of Toronto, on Thursday, April 15 at 6pm ET. Please email questions to anct@anctoronto.org.
 
Թորոնթոյի Հայ Դատի Յամձնախումբը կազմակերպած է առցանց ժողովրդային հաւաք մը, քաղաքապետ Ճոն Թորիի հետ, հինգշաբթի 15 Ապրիլ, երեկոյեան ժամը 6-ին, ուղիղ եթեր Թորոնթոյի Հայ դատի յանձնախումբի դիմատետրի էջէն:
Քաղաքապետը պիտի քննարկէ մեր համայնքը յուզող հարցերը եւ պատասխանէ ձեր հարցումներուն: Ձեր հարցումները նախապէս ուղարկեցէք anct@anctoronto.org.