ՀՄԸՄի 100ամեակին Նուիրուած Գանատայի Շրջանի 48րդ Մարզախաղերը Կայացան Լաւալի Մէջ


Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Գա­նա­տա­յի Հա­յոց Թե­մի ա­ռաջ­նորդ Բաբ­գէն Սրբ․ Արք․ Չա­րեա­նի, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ար­թօ եւ Ա­լիս Մար­գա­րեան­նե­րու, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ՀՄԸՄ Գա­նա­տա­յի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ՀՄԸՄ Լա­ւա­լի վար­չու­թեան եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ՝ մար­զա­կան խա­ղե­րու մարմ­նի ա­տե­նա­պետ Հրաչ Տէր Սար­գի­սեա­նի, Օ­գոս­տոս 30ին, Լա­ւա­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­ցու­մը ՀՄԸՄ Գա­նա­տա­յի շրջա­նի 48րդ ­մար­զա­խա­ղե­րուն, ո­րոնք նո­ւի­րո­ւած էին ՀՄԸ­Մի հիմ­նադ­րու­թեան 100ա­մեա­կին։

Մար­զա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­ցան 250 մար­զիկ­ներ, ո­րոնք ժա­մա­նած էին Մոնթ­րէա­լէն, Թո­րոն­թո­յէն, Գա­լի­ֆոր­նիա­յէն, Ֆրան­սա­յէն, Վան­գու­վը­րէն, Հա­միլ­թը­նէն եւ Գեմպ­րի­ճէն։

Սրբա­զան Հօր օրհ­նու­թեամբ՝ մար­զա­խա­ղե­րուն մեկ­նար­կը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ջա­հա­վա­ռու­թեամբ, Օ­գոս­տոս 31ին Լա­ւա­լի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ, որ­մէ ետք ա­ւե­լի քան 350 ան­դամ­ներ՝ ՀՄԸ­Մա­կան սկաուտ­ներ, մար­զիկ­ներ, ՀՄԸՄ Կամ­քի փո­ղե­րա­խում­բի ան­դամ­ներ, քոյր միու­թիւն­ներ եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ քայ­լար­շա­ւով մը Լա­ւա­լի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցիէն ուղ­ղո­ւե­ցան Լա­ւա­լի Հայ կեդ­րոն։

Հայ Կեդ­րո­նին մէջ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիրը սկսաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Գա­նա­տա­յի քայ­լերգ­նե­րով, ո­րոնց ըն­թաց­քին սկաուտ­նե­րը դրօ­շա­կի ա­րա­րո­ղու­թեամբ բար­ձար­ցու­ցին ՀՄԸ­Մի դրօ­շակ­նե­րը։

Քայ­լերգ­նե­րէն ետք, ջա­հը փո­խան­ցո­ւե­ցաւ ե­րեք տար­բեր սե­րունդ­նե­րու։ Սու­րիոյ նշա­նա­ւոր մար­զիկ, կարճ վազ­քի եւ ոս­տու­մի ա­խո­յեան եղբ․ Սե­րոբ Կի­րա­կո­սեան ջա­հը յանձ­նեց Սու­րիոյ եւ Լի­բա­նա­նի եր­կար վազ­քի ա­խո­յեան եղբ․ Բիւ­զանդ Լա­խո­յեա­նին։ Վե­րո­յի­շեալ եր­կու ա­խո­յեան եղ­բայր­նե­րը միաս­նա­բար ջա­հը յանձ­նե­ցին ե­րի­տա­սարդ մար­զու­հի քոյր Թի­նա Կա­րա­պե­տեա­նին։ Վեր­ջինս չմշկա­յին մար­զա­խա­ղե­րուն ըն­թաց­քին հրա­ւի­րո­ւած էր Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նե­լու՝ Մոս­կո­ւա կա­յա­նա­լիք Ո­ղոմ­պիա­կա­նին։ Ան իր կար­գին վա­ռեց կրա­կը։

Հա­մազ­գա­յի­նի ՙՔնար՚ երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց ե­րեք երգ: Ա­պա Լա­ւա­լի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ան­դամ Ա­րամ է­լա­կօզ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ա­նու­նով բա­ցու­մը յայ­տա­րա­րեց 48րդ ­մար­զա­խա­ղե­րուն։ Խօսք ա­ռին ՀՄԸ­Մի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի քոյր Սո­նա Լա­խո­յեան ու Գա­նա­տա­յի ՀՄԸ­Մի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ քոյր Լէո­նէ Սար­մա­զեա­ն, ո­րոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին ՀՄԸ­Մի 100ա­մեա­կը, մաղ­թե­ցին յա­ջող երթ մար­զիկ­նե­րուն եւ սկաուտ­նե­րուն։

Գա­նա­տա­յի Խորհր­դա­րա­նի ան­դամ Ֆայ­սալ Էլ Խու­րին խօսք առ­նե­լով ը­սաւ, թէ ՀՄԸ­Մի հիմ­նադ­րու­թիւ­նը մեծ հպար­տու­թիւն է թէ՛ հա­յե­րուն եւ թէ՛ հա­մայն մարդ­կու­թեան։ Ան խօս­քը ուղ­ղե­լով հայ ե­րի­տա­սար­դին ը­սաւ, թէ ժա­մա­նա­կին ա­նոնք, ո­րոնք կը յա­ւակ­նէին բնաջն­ջել հա­յու­թիւ­նը՝ սխա­լե­ցան, այժմ հայ ե­րիտ­ա­սար­դը հոս է, ներ­կա՛յ­ է։

Յայ­տա­գի­րը իր ա­ւար­տին հա­սաւ․Սրբա­զան Հայ­րը նշեց, թէ այս խա­ղե­րը պար­զա­պէս մար­զա­խա­ղեր չեն, այլ՝ փա­ռա­տօն եւ հա­մա­խումբ աշ­խա­տան­քի ար­դիւնք։ Սրբա­զան Հայ­րը իր խօս­քը ա­ւար­տե­լէ ետք ՙՊահ­պա­նիչ՚ով օրհ­նեց բո­լոր ներ­կա­ներն ու մար­զիկ­նե­րը։

Մրցում­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան ե­րեք տար­բեր դաշ­տե­րու մէջ։ Մրցու­մի մար­զա­խա­ղերն էին ոտ­նագն­դակ, պաս­քէթ­պոլ, վո­լէյ­պոլ, ճատ­րակ եւ փինկ-փոնկ։

Շա­բաթ ի­րի­կուն տե­ղի ու­նե­ցաւ խրախ­ճանք ՙԱ­հա­րո­նեան՚ սրա­հէն ներս։

Փակ­ման ա­րա­րաո­ղու­թեան՝ ՀՄԸՄա­կան սկաուտ­ներ, մար­զիկ­ներ, ՀՄԸՄ Կամ­քի փո­ղե­րա­խում­բի ան­դամ­ներ, Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քի փո­ղե­րա­խում­բի ան­դամ­ներ, քոյր միու­թիւն­նե­րու եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ միաս­նա­բար տո­ղանց­քով մը ուղ­ղո­ւե­ցան դէ­պի դաշտ, ուր փո­ղե­րա­խում­բե­րը ե­րաժշ­տա­կան կշռոյ­թով խան­դա­վա­ռե­ցին տո­ղան­ցող­ներն ու ներ­կա­նե­րը:

Փակ­ման հան­դի­սու­թեան ժա­մա­նակ ժո­ղո­վուր­դը ա­ռի­թը ու­նե­ցաւ վա­յե­լե­լու օ­տար երգ­չա­խում­բի եւ պա­րա­խում­բի մեկ­նա­բա­նութիւն­ներ։

Կրկին ան­գամ հնչե­ցին Հա­յաս­տա­նի եւ Գա­նա­տա­յի քայ­լերգ­նե­րը՝ մեկ­նա­բա­նու­թեամբ Մի­րիամ Պաղ­տա­սա­րեա­նի։

Հան­դի­սու­թե­նէն ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ մրցա­նա­կա­բաղ­խու­թիւն: Նշենք, որ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման մե­տալ­ներն ու բա­ժակ­նե­րը նո­ւի­րած էին բա­րե­րար­ներ եւ հո­վա­նա­ւոր­ներ։

Յաղ­թողներ ե­ղան գրե­թէ բո­լոր մաս­նակ­ցող խմբակ­նե­րէն։

Փակ­ման հան­դի­սու­թեան խօսք ա­ռին Սո­նա Լա­խո­յեա­ն, Լէո­նի Սար­մա­զեա­ն, Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Մո­սիկ Թո­փու­զեա­ն եւ հիւ­պա­տոս Ա­րա Մկրտչեա­ն։

Ա­ւար­տին, օ­դա­նաւ մը ճախ­րեց երկն­քին մէջ, ՀՄԸ­Մի խորհր­դան­շանն ու գրու­թիւն մը ծա­ծա­նե­լով, որ կը յայտ­նէր ա­ւար­տը 48րդ ­մար­զա­խա­ղե­րուն՝ մաղ­թե­լով ցտե­սու­թիւն։

Յայ­տա­գի­րը վերջ գտաւ Սրբա­զան Հօր ՙՊահ­պա­նիչ՚ով։

Նոյն օ­րը ե­րե­կո­յեան Լա­ւա­լի Sheraton պան­դո­կի շքեղ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ փակ­ման խրախ­ճան­քը, երբ եր­գիչ Է­լի Պէր­պէ­րեան ու իր նո­ւա­գա­խում­բը ճո­խա­ցու­ցին մթնո­լոր­տը:

«Հորիզոն»էն