ՀՕՄի Վարժարանի Երգչախումբերու եւ Նուագախումբի Տարեկան Համերգ


ՀՕ­Մի Ա­մէ­նօ­րեայ Վար­ժա­րա­նի Գան­ձա­սա­րի Սո­խակ­նե­րու եւ Կռունկ երգ­չա­խում­բի եւ 7րդ-12րդ ­դա­սա­րան­նե­րու նո­ւա­գա­խում­բի տա­րե­կան հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­բաթ 25 Մա­յի­սին։

Հա­մեր­գը նո­ւի­րո­ւած էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ա­ռա­ջին Ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կին, ո­րուն հա­սոյ­թը պի­տի յատ­կա­ցո­ւի ՙՕգ­նի՛ր­ Եղ­բօրդ՚ ծրագ­րին, ո­րուն նպա­տակն է օ­ժան­դա­կել Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րուն։ Վարձ­քեր­նիդ կա­տար, շատ սի­րե­լի ու­սու­ցիչ­ներ եւ ա­շա­կերտ­ներ։