day : 13/07/2017 4 results

A Resurgent Monument to the Living Memory of Soseh Mairik

Nearly three fateful decades have gone by since the time, when the authorities of the newly liberated Artsakh Republic—recovering from an epic liberation war fought against a merciless enemy—offered the Armenian Relief Society (ARS) a war-ravaged building, to be refurbished and used as refuge for newly orphaned children and youngsters of ...

ACC Toronto Summerfest Had a Record Breaking Run

IMG. Sirusho performing with Hamazkayin Erepouni Ensemble, July 9 at ACC Summerfest. The 21th annual Toronto Armenian Summerfest, held on the July 7 – 9 weekend, attracted record crowds with its unprecedented lineup of musical entertainment. Performers came from Armenia, Los Angeles and Toronto to entertain the crowds late into the ...

Torontohye: In The Long Run Of Time

By: Isabel Kaprielian-Churchill Since the latter part of the 18th century, the media have provided one of the most important channels of communication for Armenians dispersed in a global diaspora. Toronto Hye, the local monthly, is following this well-travelled tradition of newspaper publishing. Beginning in 1794, when Father Shmavonian publis...

ՊԱՆԻՐՈՎ ՍԸԽԸՄ

Սոնիա Թաշճեան Մեր աւանդական խոհանոցին մէջ բազմաթիւ են կոլոլակ - կլորչիկ - կլուլիկ - կլուրներու տարբերակները, այլազան մթերքներով, չափերով եւ ձեւերով: Այս ընդհանուր անուանումին տակ կարելի է ...