day : 20/08/2018 5 results

The New York Times article details Peter Balakian’s Armenia visit

he New York Times has published an article by Pulitzer Prize-winning poet Peter Balakian, in which the author details his latest visit to Armenia, the capital Yerevan and the many changed he witnessed throughout the country. "Each time I’ve come to Yerevan in the past decade the city has surprised me with its evolving elegance and ...

Աղթամարի Ս․ Խաչ Եկեղեցւոյ Մէջ 3 Տարուան Ընդմիջումէ Ետք Պատարագ Պիտի Մատուցուի

"Էրմէնիհապեր",- Երեք տարուան ընդմիջումէ մը ետք՝ կրկին, Սեպտեմբեր 9ին, Վանի Աղթամար կղզիի հայկական Սուրբ խաչ եկեղեցիին մէջ, Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանին կողմէ պիտի մատուցուի սուրբ պատարագ: Պո...

ANCC Representatives Met with the Minister of Small Business and Export Promotion, the Hon. Mary Ng

On Friday, Augsut 17, 2018, a delegation representing the Armenian National Committee of Canada met with Canada’s Minister of Small Business and Export Promotion, the Honourable Mary Ng. The delegation included ANCC chair, Mr. Shahen Mirakian, ANCC Executive Director, Mr. Sevag Belian and ANCC National Board member, Ms. Marianne Davitian. Dur...

«Միշտ Դէպի Առաջ Պէտք է Նայիս, Ոչ Թէ Ետ». Սուրիահայ Արհեստաւորին Պատմութիւնը

"Սիվիլնէթ",- Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմէն փրկուած եւ ընտանիքով Հայաստան ներգաղթած Ալեքսան Տէիրմէնճեանը արդէն 5 տարիէ Երեւան կ՛ապրի եւ յաջողած է իր սեփական գործը ունենալու: Կ՛ըսէ, որ իր ...

Վանգուվըրի Մէջ Հիմնուեցաւ ՀՄԸՄի Նոր Միաւոր

Կ. Սաղ­տը­ճեան-Տէր Յա­կո­բեան   18 Օ­գոս­տոսը Վան­գու­վը­րի հայ գա­ղու­թին հա­մար պատ­մա­կան օր մը հան­դի­սա­ցաւ: Ար­դա­րեւ, Գա­նա­տա­յի Ա­ռաջ­նորդ Բաբ­գէն Արք. Չա­րեա­նի ներ­կա­յու...