day : 22/04/2019 2 results

‘Armenian Highland’ Book is Karanian’s Magnum Opus

Soorp Arakelots, in the region of Mush, as it appeared in 2017. Tribute to Ancient Armenia with Historical Insights and Breathtaking Photography Book Review By Pietro Shakarian PhD Candidate, History, The Ohio State University Matthew Karanian is well known for his stunning photography books on Armenia, the Caucasus, and eastern Turkey. ...

Թուրքիոյ Միակ Հայկական Գիւղին ՄԷջ Պիտի Բացուի Երկրի Առաջին Հայկական Թանգարանը

Վագըֆի հայ առաքելական եկեղեցին «Միլլիէթ», «Երկիր»,- Թուրքիոյ Հաթայ նահանգին մէջ գտնուող միակ հայկական գիւղին՝ Վագըֆի (Վաքըֆլի- թրք․) մէջ պիտի բացուի Թուրքիոյ մէջ առաջին հայկական թանգարանը: ...