day : 11/06/2020 2 results

Տի­րու­կին Հետ Հա­ճե­լի Պա­հեր. Դեռ Ին­չե՜ր ­Պի­տի Տես­նենք

Չեմ գի­տեր, թէ` քո­րո­նա, թա­գա­ժահր, պսա­կա­ձեւ ժահր, թա­գա­վա­րակ, պսա­կա­ժահր, պսա­կա­վա­րակ, թա­գա­ձեւ ժահր բա­ռե­րը եւ ա­նո­ւա­նում­նե­րը ե՞րբ­ եւ ինչ­պէ՞ս ­մուտք գոր­ծե­ցին մեր ա­ռօ­...

«Ֆիզիքական Մեկուսացում» Եւ Ոչ Թէ՝ «Ընկերային Մեկուսացում»

Տոքթ. Ա­նի Հա­սըր­ճեան Անց­նող քա­նի մը ա­միս­նե­րու ըն­թաց­քին պսա­կա­ձեւ ժահ­րի եւ Covid-19 հի­ւան­դու­թեան պատ­ճա­ռով յա­ռա­ջա­ցած հա­մա­ճա­րա­կը հա­մայն մարդ­կու­թեան հա­մար ե­ղած է ...