day : 02/03/2022 2 results

60-Year-Old Couple Who Lost Their Only Son During 44-Day Artsakh War Become Parents Again

(Zaetonk Media)- A 60-year-old couple who lost their only son during the 44-Day Artsakh War became parents again, informs the Shengavit Medical Center. The baby was named after his hero brother, Garik Davtyan, the father said he wanted to give his son another name, but the mother insisted that their Garik be at home again. The hero's ...

Հայաստանի Մէջ Օդանաւ Մը Անուանակոչուեցաւ Նահատակ ՀՄԸՄական Գրիգոր Ղազարեանի Անունով

«Արմենիա» օդանաւի ընկերութեան Դիմատետրի էջէն կը տեղեկանանք, որ :«Արմենիա» օդանաւի ընկերութեան օդանաւերէն մէկը անուանակոչուած է արցախեան 44-օրեայ պատերազմին նահատակուած ՀՄԸՄական Գրիգոր ...