day : 16/08/2023 2 results

Ասանկ բան կ’ըլլա՞յ. Տիրուհին հետ

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Եկող ամիս վարորդական full G վկայականի քննութիւն պիտի յանձնեմ, հետեւաբար, սկսած եմ Թորոնթոյի մայրուղիներուն վրայ օրական քանի մը տասնեակ քիլոմեթր քշել, որպէսզի ...

Musical minds: A conversation with Musicologist Dr. Gascia Ouzounian.

By Dr. Araxie Altounian Musical minds is a conversation series with established, talented Armenian musicians with a Canadian connection who contribute to Armenian musical culture in innovative ways and build bridges between the Armenian diasporic community and its host societies. AGBU Toronto has graciously provided its Zoom platform for live ...