day : 08/12/2023 4 results

Amy Kazandjian’s ‘We Are Our Mountains’ exhibition is a vibrant tribute to Armenian heritage and resilience

By Rupen Janbazian Berlin, Germany – In a world where cultural heritage and identity are constantly threatened, Toronto-born Amy Kazandjian's art has been a vibrant tribute to Armenian heritage and resilience. Her recent exhibition, "We Are Our Mountains," which ran from Nov. 10 to 17 in Berlin, captivated audiences with its colorful and ...

My name is Sarkis

By Herag Hamboyan My father was a stereotypical immigrant. He had to work hard to fit in. He had to work hard to make ends meet. He wanted to prove that not only could he survive living in this new world, but he could excel in it. And he had the audacity and the tenacity to remain true to his cultural background. When Sarkis Hamboyan ...

Ինչպէ՞ս պաշտպանուիլ կրիփէն, պաղառութենէն եւ թագաժահրէն

Բէկի Աւընեան Պապօղլեան Օնթարիոյի մէջ աշունէն ձմեռ երկարող ժամանակաշրջանը՝ պաղառութիւն (common cold), կրիփ (influenza, flu) եւ շնչառական հիւանդութիւններ պատճառող եղանակ է։ Անոնք կրնան երբեմն երկարիլ ...

«Եթէ կեանքիդ մէջ փոփոխութիւն կ’ուզես, եկո՛ւր Հայաստան» զրոյց՝ թորոնթոհայ Քրիստափոր Ժոլիի հետ

զրոյցը վարեց՝ Սալբի Սաղտըճեանը Շատ ուրախալի է, որ սփիւռքահայեր կը հաստատուին Հայաստան, մանաւանդ երիտասարդներ, որոնք իրենց ապագան կը տեսնեն Հայրենիքի մէջ։ Թորոնթոհայ Քրիստափոր Ժոլին երկու ...