day : 31/05/2017 3 results

Թորոնթոհայ Ամսաթերթը՝ Դէպի Նոր Հորիզոններ

Մարաթուկ Ուրբաթ 19 Մայիս 2017. Victoria Day երկար շաբաթավերջի նախօրեակին՝ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ եռուզեռ է։ Մուտքին՝ «Թորոնթոհայ» ամսաթերթի տասներկու տարիներու վաստակը՝ մեծ կլոր սեղ...

Armenian Community of Toronto Celebrates TorontoHye’s 12th Year In The Service to the Community

 Toronto Armenian community representatives and readers of TorontoHye newspaper came together on May 19th to celebrate the achievements of the paper during the past 12 years. Founded in October 2005 and published uninterruptedly ever since by the Armenian Community Centre, TorontoHye is the main publication serving the greater Toronto area ...

Canadian-Armenian Cellist Karen Ouzounian’s Aizuri Quartet Takes Top Prize in Osaka

OSAKA, Japan (The Strad)—The Aizuri Quartet (U.S), featuring Canadian-Armenian cellist Karen Ouzounian, has won first prize, worth 3 million JPY ($27,000 USD), in the string quartet section of the Ninth Osaka International Chamber Music Competition in Japan. The triennial event took place May 13-21 in the string quartet and wind ensemble ...