day : 19/12/2022 3 results

«Տոհմիկ օր»-ը Սուրիոյ հայ գաղութին շունչը սփռեց Թորոնթոյի մէջ

ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կազմակերպած «Տոհմիկ օր»-ը ձօնուած էր Սուրիոյ հայ գաղութին Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Թորոնթոհայ գաղութի հիմնաքարերէն մէկը հանդիսացող ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասն...

Endowment Fund established in honor of Antibas Loussarian 90th birthday

On Nov. 27, 158 of Antibas (Andy) Loussarian's closest friends and family came together to celebrate his 90th birthday in Toronto. A founding member of the Armenian Missionary Association of Canada (AMAC), Loussarian is a pillar of the Armenian Evangelical Church of Toronto, where he has served for over five decades. (P...

Short take: Kradjian wows in long-overdue return to the Yerevan stage 

The multitalented Toronto-Armenian Serouj Kradjian's return to the Yerevan stage was 16 years in the making—but most in attendance on Dec. 11 will surely say it was worth the wait. Kradjian and a group of local musicians (Rey De Reyes Tigran, Flamenco guitar; Aram Asatryan, violin; Yeva Gevorgyan, double bass; and Aram Galstyan; percussion/tr...