day : 16/04/2019 2 results

UN adopts Resolution tabled by Armenia on cooperation with the International Organization of la Francophonie

On 15 April, the United Nations General Assembly adopted by consensus resolution “Cooperation between the United Nations and the International Organization of la Francophonie” tabled by Armenia currently holding presidency in the Summit of la Francophonie. Presenting the draft resolution for the adoption at the plenary session of the UN ...

Գանատայի Քուինզ Համալսարանի «Տարուան Դասախօս» Ընտրուած է Դոկտ. Նարեկ Մանճիկեան

"Հորիզոն",- Գանատայի Քինկսթըն քաղաքի Քուինզ համալսարանի (Queen’s University) Ելեկտրական եւ Համակարգչային Ճարտարագիտութեան բաժանմունքի դասախօս դոկտ. Նարեկ Մանճիկեան, Ապրիլ 2019ին ընտրուած է «Տարու...