day : 10/06/2020 5 results

Տատիկի Խոհանոց․ Փերփեր – Դանդուռ

Փերփերով պատրաստուած ճաշեր Սոնիա Թաշճեան   Լայն կի­րա­ռում ու­նե­ցող այս բան­ջա­րը բազ­մա­թիւ ա­նուն­ներ ու­նե­ցած է մեր լե­զո­ւին մէջ. այս­պէս օ­րի­նակ` դան­դուռ, դանդռ­նիկ, տանդռ­...

Georgian Armenians Send 27 Ventilators to Armenia

The “Hayastan” All Armenian Fund launched the “United Against the Pandemic” fundraising campaign within days of the outbreak in Armenia. The campaign has been widely supported by Armenian communities, organizations and partners around the world with the sole purpose of supporting the homeland to overcome the Pandemic as quickly and ...

Western Armenian Renaissance – Update 2.1

By: Shahen Araboghlian My colleague put it perfectly on the fourth episode of the Meet the Revolution podcast. "When it comes to language, the Armenian language, there's been some sort of online virtual renaissance, almost like a virtual զարթօնք (zartonk | renaissance) of Western Armenian, since this pandemic hit,” said Rupen Janbazi...

Գանատայի Հայոց Թեմի Օնթարիոյի Եկեղեցիները Շուտով Պիտի Վերաբացուին

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Դիւանը կը տեղեկացնէ, որ Գանատանյի թեմի Առաջնորդ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի հրամանով եւ տնօրինութեամբ, 14 Յունիս 2020-ին, պետական օրէնքներու եւ առողջապահու...

Armenian President to Launch a Club of Small States Soon

Armenian President Armen Sarkissian (Armradio)- Armenian President Armen Sarkissian calls for the creation of a club of small, successful states to pioneer innovative policies. Sarkissian says all countries now need to adopt an agile, tech-savvy mentality. The President believes startups will play a critical role in the post-pandemic world. ...