day : 13/03/2020 2 results

The Zoryan Institute Announces the Launch of the Roupen Baboujian Scholarship Fund for Its University Program

The International Institute for Genocide and Human Rights Studies (A Division of the Zoryan Institute) is pleased to announce the “Roupen Baboujian Scholarship Fund” for its Genocide and Human Rights University Program (GHRUP) hosted annually at the University of Toronto. Thanks to the generous donation of the Baboujian family, this annual ...

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Յայտարարութիւնը Թագաժահրի (Coronavirus COVID 19) Հետ Կապուած

Ազգային Առաջնորդարանի Դիւանը Թագաժահրի (Coronavirus COVID 19) հետ կապուած յայտարարութիւն տարածած է․ Սիրելի հաւատացեալ ժողովուրդ, Նկատի ունենալով աղմկայարոյց Թագաժահրի (Coronavirus COVID 19) երեւոյթը, կու ...