day : 10/03/2021 8 results

Գտնել Եւ Կորսնցնել Այս Կեանքին Մաս Կը Կազմէն

Ն․ ­Գաբ­րիէ­լեան  Լու­սա­հո­գի Սրբա­զան Մեղ­րի՛կ, Թո­րոն­թո­յի Ս․­ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ փայ­լուն Աստ­ղը ե­ղաք տաս­նը­չորս տա­րի­ներ, վա­յե­լե­ցինք ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը, ...

Հոգելոյս Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի Յիշատակին

Սո­նա Բու­չի­կեան Սար­գի­սեան Հո­գե­լոյս Մեղ­րիկ Եպս. Բա­րի­քեա­նի ա­նակն­կալ եւ վա­ղա­հաս վախ­ճա­նու­մը սրտի դառն կսկիծ պատ­ճա­ռեց բո­լո­րիս: Մեր աչ­քե­րուն առ­ջե­ւէն տո­ղան­ցե­ցին ...

Մեղրիկ Սրբազանի Վաստակին Մասին

Մեղրիկ Եպս․ Բարիքեանի կողմէ պատրաստուած՝ Ս․ Զատկուան առթիւ երաժշտական բեմականացման մասնակիցները՝ Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ։ Ժիւ­լիէթ Սար­գի­սեան   Մեղ­րիկ Սրբա­զա­նին ան­ժա­մա­նակ ...

Յիշատակ մը՝ Մեղրիկ Սրբազանի Ծառայողական Ոգիէն

Ս․ ­Ճապ­րաեան Մեղ­րիկ Սրբա­զան դուք օժ­տո­ւած էիք շատ տա­ղանդ­նե­րով եւ Աս­տո­ւա­ծա­յին շնորհ­նե­րով։ Ձեր յաղ­թանդ­ամ մարմ­նով եւ ձեր թաւ ձայ­նով կը հրա­պու­րո­ւէիք ժո­ղո­վուր­դը։ Ա...

Քրիստոսանման Կեանք Մը. Մեղրիկ Սրբազանին Անթառամ Յիշատակին

Մեղիկ Եպս․ Բարիքեան եւ Լենա Պէյլէրեան Լե­նա Պէյ­լէ­րեան Թո­ւա­կա­նը 2002. հա­զիւ եր­կու տա­րի էր, որ ստանձ­նած էի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ Կրտսե­րաց Դպրաց Դա­սի ղե­կա­վա­րու­թեան ...

Աննախընթաց Հոգեւոր Հովիւը

Օ­սան Փի­լավ­ճեան Հայր Մեղ­րիկ Բա­րի­քեա­նի՝ Ս․­ Աս­տու­ծա­ծին ե­կեղեց­ւոյ ծա­ռա­յու­թեան շրջա­նին (2003-2014) Թո­րոն­թո­հայ ե­կե­ղե­ցին եւ գա­ղու­թը ապ­րե­ցաւ իր զար­թօն­քի տա­րի­նե­րը։...

Յիշատակդ Անթառամ, Սրբազան Հայր

Գեղուհի Սարգիսեան 2002-ին Հայր Մեղ­րի­կը ժա­մա­նեց մեր ե­կե­ղե­ցին։ Մեր ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը իր հետ տիկ­նա­ցի ժո­ղո­վին էր, երբ մե­զի տե­ղե­կա­ցու­ցին իր գա­լուս­տը՝ Թո­րոն­թո­յի հո­գե...

Մեղրիկ Սրբազանին Յիշատակով

Մա­րալ Պէ­քա­րեան Բա­ւա­կան դժո­ւար է ըն­դու­նիլ, որ բո­լո­րիս հա­րա­զատ եւ իւ­րա­յա­տուկ հո­գե­ւո­րա­կան մը` Մեղ­րիկ Սրբա­զա­նը, այս կեան­քէն հե­ռա­ցաւ յետին ձգե­լով ա­նա­ւարտ ծա­ռա­յ...