day : 09/11/2018 11 results

Weightlifter Simon Martirosyan conquers world champion title

"Armenpress"- Member of the Armenian weightlifting team, silver medalist of Olympic Games Simon Martirosyan becomes world champion. ARMENPRESS reports during the championship in Turkmenistan in the snatch exercise Martirosyan raised 190 kg at the first approach, 195 kg at the second approach and 197 kg at the third approach which could become a ...

BIG THINGS and little things…LITTLE THINGS and big thing…

By:  Talyn Terzian-Gilmour There are days (many, as of late) when I feel totally overwhelmed.  When did life get to be so hectic…all the time?  I find myself asking, when was the last time I felt totally and completely relaxed?  I can think of a vacation that Mr. Niceguy and I took…our honeymoon actually…when I was ...

ARS School Cross Country Team Wins Bronze Medal

ARS cross country team. By: Sam Manougian   On October 2nd, 2018 the Somerset Academy hosted its annual Cross Country Race for schools within the SSAF (Small School Athletic Federation). Once again the race was held at Milne Park in Markham. There were 1000 runners representing 20 schools. This year the ARS school cross country ...

A Run To Remember – 2018 Wins Another Medal

ARTR 2018 team. By: Sam Manougian   On October 21, “A Run To Remember” once again participated in the Scotiabank Toronto Waterfront Marathon as one of 190 charities taking part at this big sports event. With 187 participants, this year’s “A Run To Remember” team was once again one of the largest teams in the Charity ...

Տատիկի Խոհանոց․ ԹԱՆ ՈՒ ԹԱՑԱՆ

Սոնիա Թաշճեան Թան ու թացան ընդհանուր անուն մըն է, որ կը տրուի կաթնամթերքին․ բառը յառաջացած է ցամաք հացը անոնցմով թացացնելու գաղափարէն: Յաճախ նաեւ թացանեղէն կը կոչուի, այստեղէն ալ եկած է թաց...

ՀՄԸՄ Թորոնթօ Սկաուտական Վերամուտ

ՀՄԸՄ Թորոնթոյի սկաուտական վերամուտէն պատկերներ, Սեպտեմբեր 30, 2018. Պտոյտ, ժամանց, գործ եւ քիչ մը հանգիստ․․․Գեղեցիկ է ամառը իր արձակուրդով. Բայց շատ աւելի գեղեցիկ է ՀՄԸՄի սկաուտութեան վերամո...

Վեհանոյշ Թեքեանի 50ամեայ Գրական Վաստակին Նուիրուած Երեկոյ՝ Թորոնթոյի Մէջ

Վեհանուշ Թեքեան Համազգայինի կազմակերպիչ յանձնախումբին հետ, Սեպտեմբեր 30ին, Թորոնթոյի Հայ Երիտասարդական Կեդրոնի Համազգային Թատերասրահէն ներս: Յարութիւն Դերձակեան Կազմակերպութեամբ Համ...

ՀՕՄի Տոհմիկ Օրերու 25ամեակ

Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի ՙՌուբինա՚ մասնաճիւղը իր բարեսիրական առաքելութեան կողքին կը պահպանէ ու կը տարածէ հայ ազգի պատմութիւնն ու մշակոյթը կազմակերպելով Տոհմիկ Օրուայ տօնակատարու...

The Bold And Fearless At POM: Tales Of Courage At This Year’s Hamazkayin Film Fest

Italian actor Luca Argentero starring in Hotel Gagarin directed by Simone Spada. By Dr. Roubina Yeghoyan   Hamakayin's Pomegranate Film Festival will screen fifty films between November 14th-18th, with a renowned jury consisting of executive producer Silva Basmajian, director Bared Maronian and Agos journalist and film critic Kumru ...

Diaspora Film Festival Honours Haftvan; Egoyan, Hage Take The Stage

Rawe Hage (L) Atom Egoyan (R). By: Varak Babian On the earliest day of November, Toronto displayed its multicultural, collaborative and creative makeup as yet another film festival illuminated its screens. This time, in a collaborative effort between the Middle East and North Africa Study Centre and School of Image Arts, Ryerson Univers...