day : 16/01/2019 4 results

«Շատ Մի՛ Պրպտեր. Հրանդը Յիշէ՛»

Հրակ Փափազեան Օգոստոս 2014. նոր հասած էի Պոլիս: Կորսնցնելու ժամանակ չունէի. պէտք էր անմիջապէս նետուիլ հետազօտական դաշտ, որպէսզի 28 օրուան ընթացքին հաւաքէի տեղեկութիւններ այնքան, որքան պէտք ...

Armenian startup Renderforest among Top 100 Software Products

"Panarmenian",- Armenian startup Renderforest has been named a top-ten company in G2 Crowd’s Top 100 Software Products. Renderforest was placed higher than Facebook, while Google took the top spot. “This is no subjective list by a few people giving their opinions,” G2 Crowd CEO Godard Abel explains. “With the highest traffic ...

Նախարարութեան Փոխարէն Կրնայ Ստեղծուիլ Սփիւռքի Հարցերով Կոմիտէ Կամ Յատուկ Յանձնակատարի Գրասենեակ

«Արմենփրես»,- ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան` սփիւռքի հետ վարուող քաղաքականութեան գործառոյթները պիտի պահպանուին: Նախարարութեան լուծարումէն ետք սփիւռքի քաղաքականութիւնը հնարաւոր է մշակէ սփիւռքի ...

Turkey Ranks Among Top 10 Countries With Probability of Committing Genocide

By Harut Sassounian According to the Early Warning Project of the U.S. Holocaust Memorial Museum, Turkey is ranked 8th among countries with the highest risk of committing mass killings. Azerbaijan is wrongly ranked much lower at 87th, and Armenia is correctly ranked even lower at 102nd. Turkey is assessed as having 11.2 percent or a one in ...