day : 09/04/2019 11 results

Statement by Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism Pablo Rodriguez on Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month

Today, in Canada, we honour the memory of the victims of genocide. Throughout history, the world has been afflicted by too many genocides—including the Holocaust, the genocide against the Tutsi in Rwanda, the Ukrainian Holodomor, the Armenian genocide, the Srebrenica massacre, the genocide of Yazidis and the Rohingya genocide, to name the ones ...

Վերապատուելի Յովհաննէս Մ․ Սարմազեանի Հովուական Ծառայութեան 50ամեակի Գոհաբանական Պաշտամունք եւ Յոբելինական Ճաշկերոյթ-Հանդիսութիւն

Վեր․ Յով­հան­նէս Սար­մա­զեան ներկայ հիւրերուն հետ կը հատէ կարկանդակը իր յո­բե­լի­նա­կան հան­դի­սու­թեան ընթացքին, Մարտ 10, Քէյմպրիճ: Տոքթ․ Անի (Ճանպազեան) Հասըրճեան Արդար գիտակցութեա...

ՀՄԸՄ Թորոնթօ Մասնաճիւղի Ձմեռնային Բանակում

Ընդհանուր պատկեր՝ Արի Արենուշներու եւ Արծուիկ Գայլիկներու: ՀՄԸՄ Թորոնթօ մասնաճիւղը իր ձմեռնային երկու բանակումները կատարեց Camp Samac բանակավայրէն ներս, ուր ներկայ էին աւելի քան 150 քոյրեր եւ ...

Խրիմեան Հայրիկ ՝Գաղափարի եւ Ազատութեան Ջահակիրը

Հ․ Հարգարեան՝ Խրիմեան Հայրիկի դերով Ս․ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ կը ներկայացնէ համանուն մենաթատրոնը, Մարտ  1, Թորոնթօ։ Շողիկ   Ճելլատեան Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային միո...

Վարդանանց Հերոսամարտի Տօնակատարութիւն

Վար­դա­նանց հե­րո­սա­մար­տի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան յայտագրի մասնակիցներն ու հոգեւորականները, Փետ­րո­ւար 20, Թորոնթօ: Մատաթ Բ. Մամուրեան 28 Փետրուար 2019ի երեկոյեան, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայ ...

ARS School Volleyball Wins 3rd Championship Banner

ARS Armenian private school girls under 20 high school volleyball team champions. By Sam Manougian  On February 28, 2019 the ARS Armenian private school girls Under 20 high school volleyball team went to the SSAF high school girls’ volleyball championship tournament as defending champions from 2018 and with a goal of bringing home a new ...

Too Much, Too Fast

By: Talyn Terzian-Gilmour One Tuesday afternoon in the not too distant past, while I was admiring my newly acquired March Break tan and berating my newly acquired March Break belly, unbeknownst to me, the world had leapt forward by about 4 years… Every Tuesday, I get the “distinct honour” and privilege to be assistant coach to the now ...

Jazz Project: Armenia Meets Cuba

Arakelian and the band Arsho Zakarian We read this captivating line on FB. We are all intrigued. The date is Friday February 15th, sponsored by Hamazkayin Klatsor chapter. The venue is Hamazkayin Theatre. Jazz is explained as musical technique and style in which two or more melodic lines are in a fair juxtaposition. In other words, jazz gives ...

AAT Youth Hosts Live Interview With Evan Hadfield

Evan Hadfield during a Q & A event at Fairview Library Theatre, Toronto, March 15. By Tamar Atik Toronto-based filmmaker Evan Hadfield learned about the war-torn region of Artsakh shortly after arriving in Armenia in June 2018 to film the next episode for his YouTube series Rare Earth. His resulting video, “The Country The World Says ...

ARS Toronto Roubina Chapter Celebrates Its 10th International Women’s Day Event

Sevaun Palvetzian, CEO of CivicAction, at ARS IWD event, Toronto, March 3. By: Nyrie Telemi On March 3, the ARS Toronto Roubina Chapter hosted 400 guests at the 10th annual International Women’s Day event at the Westin Prince Hotel. The event began with beautiful piano music by the talented Ara Arakelyan at the welcome reception, where guests ...