day : 01/10/2016 52 results

Հայոց Ցեղասպանութեան «Յիշատակի Պուրակ»Ի Բացման Հանդիսութիւն Մաքրամ Քաղաքին Մէջ

Մատաթ Բ. Մամուրեան Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի Օնաթրիոյի մարմինի կազմակերպած ձեռնարկները, որոնք տեղի ունեցան Յունուարէն Դեկտեմբեր 2015ի ընթացքին եւ շարունակուեցան նաեւ 2016 տարուան ընթ...

Ի­րա­նի Հայ­կա­կան «Սուրբ Ա­մե­նափր­կիչ» Վան­քը Սպա­հա­նի Ա­մե­նա­կա­րե­ւոր Զբօ­սաշր­ջա­յին Վայ­րե­րէն Մէկն է

Սպա­հա­նի զբօ­սաշր­ջա­յին կա­րե­ւոր ու հայ­կա­կա­նու­թեամբ աչ­քի զար­նող փո­ղոց­նե­րէն մէկն է: Հայ­կա­կան խա­նութ­նե­րով շրջա­պա­տո­ւած պու­րա­կի կեդ­րո­նին Խա­չա­տուր վար­դա­պետ Կե­...

Ճա­նա­չո­ղա­կան Բա­ցա­ռիկ Ճամ­բոր­դու­թիւն Դէ­պի Ի­րան

Յա­րութ Սա­սու­նեան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան, Ար­ցա­խի, Չե­խիոյ, Ֆրան­սա­յի, Լի­բա­նա­նի, Սու­րիոյ եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու 16 հայ այլ լրագ­րող­նե­րու հետ միա­սին ես եւս հրա­...

Who is the man behind the “Armen’s Math Corner”?

It has now been about eleven years that TorontoHye monthly bilingual newspaper has a somewhat popular puzzle-section geared to teenaged readers, in particular, high school students. Armen’s Math Corner was published in the very first issue of the newspaper in October 2005 and since then, it has continued to challenge its readers with their ...

Քա­ղա­քա­կա­նաց­ման Ժա­մա­նակն Է

Ռազ­միկ Շի­րի­նեան Հայ­րե­նի մա­մու­լին մէջ ա­մէ­նօ­րեայ տե­ղե­կու­թիւն են` ժո­ղո­վուր­դին ան­գոր­ծու­թիւ­նը, աղ­քա­տու­թիւ­նը եւ ա­նօ­թու­թիւ­նը յատ­կա­պէս` Ե­րե­ւա­նի, Շի­րա­կի եւ ...

Կա­խար­դա­կան Փայ­տի՞կ, Թէ՞ Ճի­պոտ

Կա­րօ Ար­մե­նեան Նո­րան­շա­նակ վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան, իր կար­գին, կ­՛իւ­րաց­նէ իր եր­կու նա­խորդ­նե­րու հեր­թա­կան յի­շե­ցու­մը, թէ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը իր ձեռ­քե­րո...

Քա­շա­թա­ղի Շրջա­նի Ա­ղաւ­նոյ Գիւ­ղը Նոր Բնա­կե­լի Թա­ղա­մաս Ու­նի. Ա­րիա­ւան

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 25ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րին մէջ, բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Քա­շա­թաղ շրջա­նի Ա­ղաւ­նոյ գիւ­ղի նո­րա­կա­ռոյց Ա­րիա­ւան թա­ղա­մ...

«Սա Մեր Տնտե­սու­թեան Զօ­րա­հան­դէսն Է». Ար­ծո­ւիկ Մի­նա­սեան

Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մը, Սեպ­տեմ­բեր 19-էն 22, «Մե­րի­դիան Էքս­պօ» կեդ­րո­նին մէջ կազ­մա­կեր­պած է «Ար­տադ­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նում-2016» ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րուն բաց­ման ա­րա...

Մի­ջազ­գա­յին Ե­րի­տա­սար­դա­կան Գի­տա­ժո­ղով Ար­ցա­խի Մէջ

Սեպ­տեմ­բեր 16ին Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ ըն­թացք ա­ռած է «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի 25ա­մեայ պե­տա­կա­նու­թեան ձեռք­բե­րում­ներն ու ար­դի մար­տահ­րա­ւէր­նե­ր...

ՀՅԴ «Սո­ղո­մոն Թէհ­լի­րեան» Կո­մի­տէի Հեր­թա­պահ Յա­կոբ Ճան­պա­զեա­նի Խօս­քը Վարժարանի բացման առիթով

Սի­րե­լի ներ­կա­ներ, Տա­տա­նող քայ­լե­րով ու միայն 75 հայ փոք­րիկ­նե­րով սկսած կրթա­կան այս օ­ճա­խը այ­սօր իր դռնե­րը կը բա­նայ 650 ա­շա­կերտ­նե­րու սքան­չե­լի փա­ղան­գով մը, դառ­նա­լով ...