month : 03/2021 61 results

Azerbaijan Releases Armenian Woman After Months in Captivity

(Civilnet)- Maral Najarian, the Lebanese-Armenian woman captured by Azerbaijani forces in Karabakh soon after the Second Artsakh War, has been released.  After months in captivity, Najarian, who was born in Lebanon, was reunited with her family at the Beirut-Hariri International Airport at around 9:30 p.m. local time.  At around 8 ...

Գերաշնորհ Սրբազան Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի Խնկելի Յիշատակին

Հայր Մեղրիկին հետ․ ձախին՝ Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Այտա Գանձապետեան, աջին Արմենուհի Գոլոլեան եւ Դոկտ․ Իզապէլ Գաբրիէլեան Չըրչըլ Ար­մե­նու­հի Գո­լո­լեան Սի­րե­լի Սրբա­զան Հայր, Մեծ յու­զո...

Գտնել Եւ Կորսնցնել Այս Կեանքին Մաս Կը Կազմէն

Ն․ ­Գաբ­րիէ­լեան  Լու­սա­հո­գի Սրբա­զան Մեղ­րի՛կ, Թո­րոն­թո­յի Ս․­ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ փայ­լուն Աստ­ղը ե­ղաք տաս­նը­չորս տա­րի­ներ, վա­յե­լե­ցինք ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը, ...

Հոգելոյս Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի Յիշատակին

Սո­նա Բու­չի­կեան Սար­գի­սեան Հո­գե­լոյս Մեղ­րիկ Եպս. Բա­րի­քեա­նի ա­նակն­կալ եւ վա­ղա­հաս վախ­ճա­նու­մը սրտի դառն կսկիծ պատ­ճա­ռեց բո­լո­րիս: Մեր աչ­քե­րուն առ­ջե­ւէն տո­ղան­ցե­ցին ...

Մեղրիկ Սրբազանի Վաստակին Մասին

Մեղրիկ Եպս․ Բարիքեանի կողմէ պատրաստուած՝ Ս․ Զատկուան առթիւ երաժշտական բեմականացման մասնակիցները՝ Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ։ Ժիւ­լիէթ Սար­գի­սեան   Մեղ­րիկ Սրբա­զա­նին ան­ժա­մա­նակ ...

Յիշատակ մը՝ Մեղրիկ Սրբազանի Ծառայողական Ոգիէն

Ս․ ­Ճապ­րաեան Մեղ­րիկ Սրբա­զան դուք օժ­տո­ւած էիք շատ տա­ղանդ­նե­րով եւ Աս­տո­ւա­ծա­յին շնորհ­նե­րով։ Ձեր յաղ­թանդ­ամ մարմ­նով եւ ձեր թաւ ձայ­նով կը հրա­պու­րո­ւէիք ժո­ղո­վուր­դը։ Ա...

Քրիստոսանման Կեանք Մը. Մեղրիկ Սրբազանին Անթառամ Յիշատակին

Մեղիկ Եպս․ Բարիքեան եւ Լենա Պէյլէրեան Լե­նա Պէյ­լէ­րեան Թո­ւա­կա­նը 2002. հա­զիւ եր­կու տա­րի էր, որ ստանձ­նած էի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ Կրտսե­րաց Դպրաց Դա­սի ղե­կա­վա­րու­թեան ...

Աննախընթաց Հոգեւոր Հովիւը

Օ­սան Փի­լավ­ճեան Հայր Մեղ­րիկ Բա­րի­քեա­նի՝ Ս․­ Աս­տու­ծա­ծին ե­կեղեց­ւոյ ծա­ռա­յու­թեան շրջա­նին (2003-2014) Թո­րոն­թո­հայ ե­կե­ղե­ցին եւ գա­ղու­թը ապ­րե­ցաւ իր զար­թօն­քի տա­րի­նե­րը։...

Յիշատակդ Անթառամ, Սրբազան Հայր

Գեղուհի Սարգիսեան 2002-ին Հայր Մեղ­րի­կը ժա­մա­նեց մեր ե­կե­ղե­ցին։ Մեր ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը իր հետ տիկ­նա­ցի ժո­ղո­վին էր, երբ մե­զի տե­ղե­կա­ցու­ցին իր գա­լուս­տը՝ Թո­րոն­թո­յի հո­գե...

Մեղրիկ Սրբազանին Յիշատակով

Մա­րալ Պէ­քա­րեան Բա­ւա­կան դժո­ւար է ըն­դու­նիլ, որ բո­լո­րիս հա­րա­զատ եւ իւ­րա­յա­տուկ հո­գե­ւո­րա­կան մը` Մեղ­րիկ Սրբա­զա­նը, այս կեան­քէն հե­ռա­ցաւ յետին ձգե­լով ա­նա­ւարտ ծա­ռա­յ...